Bengali Films of Salil Chowdhury

Jibon Je Rakam (1979)
(Bengali)

Lyrics: Salil

Nr

Song

Singer

Other known variations

Hnd Mal Tam Tel Kan Bng Oth

JR1

Akmone aarek mon Anup Ghosal - - - - - - -

JR2

Jhim dharaano Sabita Chowdhury OB23 EG5 - - - - -
JR3 Ekti sapno Arati Mukherjee - - - - - - -
JR4 Tere tum tum tana nana Sabita Chowdhury - TS1 - - - - -